Általános Szerződési Feltételek - Távfelügyeleti Szolgáltatáshoz

I. Általános tudnivalók

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a H-FUTURE Biztonsági Kft 8600 Siófok, Eötvös u. 30., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban Előfizető) közötti szerződés általános feltételeit.

Valamennyi, a Feleket megillető jog és kötelezettség az ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés együttes tartalma alapján értelmezendő. A felek a szolgáltatási szerződés aláírásával kijelentik, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el az ÁSZF-ben foglaltakat is.

2. Fogalmak

Előfizető: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet, aki - amely a szerződés alapján a szolgáltatást igénybe veszi, és/vagy- annak díjának megfizetésére köteles.

Szolgáltató: H-Future Biztonsági Kft. 8600 Siófok, Eötvös u. 30. adószám: 14964145-2-14

Felek: Szolgáltató és Előfizető

Távfelügyeleti központ: Az az elektronikai központ, ahova beérkeznek az Előfizető elektronikus rendszere által küldött eseményjelek.

Riasztás jelzés: Az egyes érzékelők, kapcsolók által generált olyan jelzés, melyet az Előfizető által üzemeltetett elektronikus riasztóközpont továbbít a Szolgáltató távfelügyeleti központjába és a tartalma illetéktelen behatolásra, támadásra, fizikai erőszakra vagy vészhelyzetre, adott esetben az emberi élet védelmére (pl. pánikgomb) vonatkozik.

Tűzjelzés: Az egyes érzékelők, kapcsolók által generált olyan jelzés, melyet az Előfizető által üzemeltetett elektronikus tűzjelző központ továbbít a Szolgáltató távfelügyeleti központjába és a tartalma tűz keletkezésére vonatkozik.

Téves riasztás: Minden olyan riasztás-, vagy tűzjelzés, ami mögött nem áll valós támadás (vagy kísérlete), fizikai erőszak (vagy kísérlete), életveszély, vészhelyzet, bűncselekmény (vagy kísérlete), illetve amely mögött nem áll tűz keletkezése.

Kivonuló szolgálat igénybevétele: A mindenkori, aktuális jogszabályokban meghatározott jogosultságokkal és engedéllyel rendelkező személy- és vagyonőr helyszínre küldése riasztás esetén, a személyi és vagyoni károk mérséklésének, illetve elhárításának céljából.

Hatóságok értesítése: A személy- és vagyonvédelmi, valamint kármegelőzési és kárenyhítési intézkedést igénylő riasztások ellenőrzésére az illetékes hatóságok (rendőrség, tűzoltóság, közművek, mentők) értesítése az Előfizető igényei szerint.

Kiegészítő szolgáltatások: a hatályos díjtáblázatban szereplő egyéb szolgáltatás.

Az előfizető a hatályos díjtáblázatból kiegészítő szolgáltatást választhat. A kiegészítő szolgáltatás önmagában nem rendelhető.

3. A szolgáltatás meghatározása

A vagyonvédelmi szolgáltatás magában foglalja az Előfizetőknél elhelyezett elektronikus riasztó- vagy tűzjelző berendezések által generált jelzések fogadását a távfelügyeleti központban, valamint a diszpécserek és választás szerint a kivonuló szolgálat által a jelzésekre történő megfelelő intézkedések végrehajtását.

A vagyonvédelmi szolgáltatás típusai:

 • kapcsolt vonalas szolgáltatás: vezetékes és/vagy GSM rendszeren nyújtott szolgáltatás
 • GPRS hálózaton nyújtott szolgáltatás (továbbiakban GPRS szolgáltatás),
 • rádiós átjelzés

II. A szolgáltatás ismertetése

1. A szolgáltatás igénybevételének feltételei és korlátai:

A távfelügyeleti szolgáltatás feltétele, hogy Előfizető rendelkezzen az objektumban szakszerűen felszerelt, a Szolgáltató távfelügyeleti központjával kommunikálni tudó elektronikus jelzőrendszerrel.

Kapcsolt vonalas szolgáltatás esetében az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy jelzőrendszerbe bekötött aktív telefonvonallal.

A GPRS szolgáltatások esetében szükséges egy jelzőrendszerhez kapcsolt GPRS kommunikátor eszköz és egy Szolgáltató által ipari előfizetéssel ellátott SIM kártya, amit a Szolgáltató a belépési díj megfizetése mellett a szolgáltatás idejére biztosít.

A GSM és GPRS szolgáltatás megfelelő térerő hiányában nem nyújtható.

Rádiós átjelzés esetén az előfizető rendelkezzen aH-Future Kft-nek a Nemzeti és Média Hatóság által kiadott frekvenciára programozott rádiós átjelző berendezéssel. Rádiós szolgáltatás megfelelő térerő hiányában nem nyújtható.

2 A távfelügyeleti központ által fogadott jelzések

 • Betörésjelzés: a védendő ingatlanba való illetéktelen behatolásra utaló riasztás jelzés.
 • Támadásjelzés: a védendő ingatlanban történő támadásra, vészhelyzetre, fizikai erőszakra utalóriasztás jelzés.
 • Tűzjelzés:a hatóságilag engedélyeztetett tűzjelző rendszer által generált, tűz keletkezésére utaló tűzjelzés. A hatóságilag nem minősített elektronikai rendszerről beérkező tűzjelzésnél alkalmazandó intézkedési rend eltér az engedélyeztetett rendszerekétől!
 • Nyitás-zárás jelentés: a helyi rendszer be- és kikapcsolásának jelzései, melyek általában a kezelői kódok azonosítójához rendelve érkeznek a Távfelügyeleti központba.
 • Kényszerített belépés, Kényszerített kilépés jelzés: a nyitás-zárás jelentés olyan speciális formája, amelyből a diszpécser látja, hogy a behatolás és támadásjelző rendszer (riasztó) ki- vagy bekapcsolása kényszerítés hatására történt.
 • Szabotázsjelzés: jelzi a helyi elektronikus központ, illetve a hozzá kapcsolódó eszközök szándékos, vagy véletlenszerű rongálását.
 • Hibajelzés:segítségével az ügyelet azonnal tudomást szerez az esetleges műszaki problémákról (hálózati feszültség kimaradása: akkumulátor állapota, merülése, sziréna meghibásodása, stb.).
 • Tesztjelzés: a helyi riasztóról vagy annak kiegészítő egységéről rendszeresen küldhető jelzés, amely az átjelző-rendszer működését ellenőrzi.
 • Eseménylista:az Előfizető rendszeréről beérkező összes jelzést a Szolgáltató Távfelügyeleti Központja eltárolja. A Szolgáltató lehetőséget nyújt az Előfizető saját jelzéseinek az általa kívánt szempontok szerinti összeállítására és számára való elküldésére rendszeres időszakonként, vagy alkalomszerűen.

III. Az értesítéses szolgáltatás működése és igénybevételének feltételei

1. A diszpécserszolgálat a védett objektumból érkező, és a távfelügyeleti központ által regisztrált

Kezelői hiba okozta riasztás beérkezése esetén:
Előfizető kötelezettsége a riasztás azonnali lemondása.
A riasztás lemondó jelszó bemondatásával kell azonosítani a helyszínen tartózkodót. Amennyiben a jelszó nem hangzik el vagy nem értesítik a diszpécser központot úgy helyszínre küldi a járőrt amely kivonulás térítendő. Ezután a diszpécser az intézkedést további jelzések érkezéséig befejezettnek tekinti. A riasztóközpont 230V-os tápellátási hálózat kimaradásáról az értesítést a diszpécser este 8 órától reggel 8 óráig felfüggeszti, amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik.

Riasztás beérkezése esetén amennyiben ezt a szolgáltatást a szerződés tartalmazza, a járőrt azonnal a helyszínre küldi. Amennyiben tényleges károkozás, behatolás történt értesíti az előfizető által megadott személyt, személyeket. Téves riasztás esetén amely esetben nem történt behatolás, rongálás csak különkérésre történik telefonos értesítés.

Hatósági engedélyeztetéssel nem rendelkező központról érkező tűzjelzés, vagy orvos hívás jelzés beérkezése esetén felhívja az értesítendő személyeket és tájékoztatja a jelzésekről. Amennyiben az első értesítendő személyek egyike sem érhető el, a diszpécser késedelem nélkül hívja a tűzoltóságot, vagy a mentőket. További sikertelenség esetén a hívásokat nem ismétli meg. Téves tűzriasztás esetén az előfizető kötelessége a tűzoltóság kiszállási díját téríteni.

Hatósági engedélyeztetéssel rendelkező tűzjelző központról érkező tűzjelzés beérkezése esetén speciálisan intézkedik: értesíti az illetékes Önkormányzat Tűzoltóságát, közli a pontos adatokat. (Létesítmény címe, rendeltetése, tűzveszélyességi osztálya, szintek száma, jelzés típusa, mely lehet összetett tűzjelzés vagy zóna szelektív jelzés a pontos érzékelő elhelyezkedés alapján). Ezután a diszpécser hívja a többi értesítendőt, a megadott sorrendben. További sikertelenség esetén a hívásokat nem ismétli meg. Az első elérhető értesítendőnek részletes tájékoztatást ad a beérkezett jelzések alapján. Ezután a diszpécser az intézkedést további jelzések érkezéséig befejezettnek tekinti.

Hatósági engedélyeztetéssel rendelkező tűzjelző központról érkező hibajelzés beérkezése eseténa diszpécser értesíti az üzemeltető kapcsolattartóját a hibajelzésről. (A hibajelzés típusa lehet összetett hibajelzés vagy szelektív hibajelzés.) Az üzemeltető intézkedik a hiba gyors elhárításáról. Amennyiben szükséges felveszi a kapcsolatot a rendszer karbantartójával. Amennyiben a hiba olyan mértékű, hogy részleges, vagy teljes üzemkiesést eredményez, a diszpécser tájékoztatja az illetékes Önkormányzat Tűzoltóságát is a hiba kiterjedéséről, várható üzemszünet idejéről, valamint a megtett intézkedésekről. A tűzjelző rendszer helyreállásának tényét szintén jelenteni kell az illetékes Tűzoltóságnak.

Zárás elmaradt, vagy Nyitás elmaradt jelzés beérkezése eseténaz  értesítendőknek tájékoztatást nyújt a beérkezett jelzések alapján.

2. A diszpécser az Előfizető külön kérésére értesít más személyt, vagy az illetékes hatóságot, amennyiben az Előfizetőnek nincs rá lehetősége.

3. Értesítéses szolgáltatás esetén a téves jelzések kezelésére a Szolgáltató az általa elvégzett feladatok után nem számol fel külön díjat.

4. Téves jelzések esetén a fentiek alapján megtett intézkedések során értesített hatóságoknál felmerülő esetleges kivonulási költségeket az Előfizető vállalja.

IV. A kivonuló szolgálat működése és igénybevételének feltételei

1. Riasztás jelzés beérkezése esetén a kivonuló szolgálat a jelzésnek a távfelügyeleti központba történő beérkezésétől számított 15 percen belül az objektumhoz kiérkezik. A kivonuló szolgálat az objektumhoz való kiérkezésének és távozásának tényét, pontos időpontját, valamint a helyszínen tapasztaltakat dokumentálja.

Betörés jelzés után közvetlenül beérkező nyitásjelzés esetén a diszpécser az aktuális körülmények alapján, egyedi döntéssel a kivonuló egységet visszahívhatja, és a továbbiakban az értesítéses szolgáltatásnál leírtak szerint intézkedik.

Tűzjelzés beérkezése esetén a diszpécser az értesítéses szolgáltatásnál leírtak szerint intézkedik, de a helyszínre küldi a kivonuló szolgálatot is.

2. A kivonuló szolgálat a helyszínre érkezést követően - lehetőségéhez mérten - megállapítja a riasztást kiváltó okot, ellenőrzi az objektumot és környezetét, meggyőződik annak sértetlenségéről (elsősorban a nyílászárók épségéről). Az objektumban tartózkodók esetében a kivonuló járőr ellenőrizheti a jogosultságot (személyazonosság megállapítása céljából azonosító okmányt kérhet). Az objektumba csak a megbízóval, vagy a megbízó által kinevezett személlyel mehet be ellenőrzés céljából. Amennyiben a helyzet indokolja, vagy az Előfizető kéri (illetve rendkívüli eseménykor) a járőr a diszpécser utasítására a helyszínen marad és biztosítási feladatot lát el az Előfizető, vagy megbízottja (ill. a hatóság) helyszínre érkezéséig.

A riasztás lemondására az objektumnál használatos lemondó jelszó szolgál, melyet a diszpécser központnak kell telefonon bemondani a +36 30 969 3436 vagy a +36 84 318 458; +36 84 311 861 telefonszámon. A diszpécser központ ennek megfelelően ad utasítást a kivonuló szolgálat helyszínről történő távozására.

3. Amennyiben a kivonuló szolgálat a helyszínen rendkívüli eseményt tapasztal (pl. bűncselekmény, tűz, stb.) a jogszabályok alapján minden elvárható lépést meg kell tennie a károk csökkentése érdekében. A diszpécsert tájékoztatnia kell az eseményekről, szükség esetén erősítést is kérhet. Amennyiben az elkövetőt tetten éri, megkísérli a helyszínen tartani a rendőrhatóság kiérkezéséig.

4. A járőr a helyszíni ellenőrzés eredményét betörés esetén jelentésbe foglalja. Az Előfizető betörés esetén telefonon jelezheti, hogy sem ő, sem képviselője a helyszínen nem kíván megjelenni.

5. Indokolatlan, illetve téves riasztás esetén, (kivéve, ha azt az Előfizető a Szolgáltató felé előre bejelenti és a kivonulást nem kívánja megvalósíttatni) a beérkezett jelzést követően 3 perc áll rendelkezésre a jelszóval lemondani a riasztást a +36 30 969 3436 vagy a +36 84 311 861; +36 84 318 458  telefonszámon. Ebben az esetben a Szolgáltató a kivonuló egységet visszafordítja, az intézkedést befejezettnek tekinti, és nem számítja fel az indokolatlan kivonulás esetleges díját.

6.Amennyiben az Előfizető a kerítésen belülről szeretné ellenőriztetni az objektum területét úgy magára nézve kötelező érvényűnek tartja, hogy kivonuló szolgálat kezelésébe átadja a külső kapujának kulcsát, vagy elektronikus beléptetőjének kezeléséhez szükséges eszközét. A kulcsot a Szolgáltató kizárólag intézkedéskor használhatja fel, egyébként gondoskodik annak biztonságos tárolásáról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a zárcserékből, illetve az elektronikus eszközök letiltásából, vagy működésképtelenségéből eredő károkért.

7. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Megbízó kikerülhetetlen közúti, vagy elháríthatatlan külső akadályok esetén - természeti katasztrófa, /polgár/ háború, terrortámadás, szélsőséges időjárás, (vis maior) stb. - az akadályoztatás idejével jogosult a kivonulási időt meghosszabbítani.

8. Hibajelzés beérkezése esetén a diszpécser az Értesítéses szolgáltatásnál leírtak szerint intézkedik.

9. Orvoshívás jelzés esetén a diszpécser mindig az értesítéses szolgáltatásnál leírtak szerint intézkedik, csak az ügyfél konkrét kérésére küldi ki a kivonulókat.

10. Zárás elmaradt, vagy Nyitás elmaradt jelzés esetén a szerződésben  szereplő értesítendőnek részletes tájékoztatást nyújt a beérkezett jelzések alapján.

11. A diszpécser az Előfizető külön kérésére értesít más személyt, vagy az illetékes hatóságot, amennyiben az Előfizetőnek nincs rá lehetősége.

12. Téves jelzések esetén a fentiek alapján megtett intézkedések során értesített hatóságoknál felmerülő esetleges kivonulási költségeket az Előfizető vállalja.

V. Díjak

Az Előfizető a Szolgáltatási Szerződésben az általa igényelt szolgáltatásokért a hatályos díjtáblázatban, vagy egyedi megállapodásban meghatározott díjakat fizeti.

A díjtáblázatban szereplő egyszeri belépési díj  rádiós átjelzés esetén a használati és felszerelési díját, tehát nem az eszköz anyagárát jelenti. Az eszköz a szolgáltatás megszűnése után is a Szolgáltató tulajdonában marad, azt átruházni nem lehet. Az eszközt a szolgáltatás megszűnésével egyidejűleg az Előfizető köteles a Szolgáltatónak visszaadni, illetve lehetőséget nyújtani annak leszerelésére. A rádiós átjelző  eszköz rendeltetésszerű használata során felmerülő műszaki költségek a Szolgáltatót terhelik. Előfizető teljes felelősséggel tartozik a készülék rendeltetésszerű üzemeltetéséért. Amennyiben az eszköz a nem rendeltetésszerű használat miatt megsérül, az Előfizető köteles megtéríteni az abban keletkezett kárt, és amennyiben nem javítható, annak teljes értékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak. 

VI. Fizetési feltételek

Fizetési mód

Az Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatás díját az igényelt szolgáltatás, illetve a választott fizetési mód és gyakoriság szerint a Szolgáltató által tárgyhó illetve tárgy negyedév, tárgy év első hetében kiállított aktuális számla alapján, a kiállítástól számított 15  napon belül megfizeti a számlán feltüntetett bankszámlára.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra és számlázásra késedelmi kamatként.


Díjmódosítás

A szolgáltatásainkra vonatkozó ÁFA mértékének változása módosítja a fizetendő díjakat is. A Szolgáltató évente egyszer az inflációtól függően módosíthatja a díjtáblázatban szereplő szolgáltatások árait, de erről az Előfizetőt legalább 30 nappal a módosítás előtt köteles értesíteni.

VII. A szolgáltatási szerződés megkötése

A szolgáltatási szerződés 2 eredeti példányban kerül kitöltésre.

A szolgáltatási szerződés részét képezik az alábbi mellékletek:

 • Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)
 • Adatlap tűzjelzést adó létesítményről (Csak hatósági engedélyezésű tűzjelző központ esetében)

VIII. A szolgáltatási szerződés módosítása

A szerződés módosítása csak a felek közös megegyezésével jön létre.


1. A Szolgáltatási Szerződés és mellékleteinek módosítása:

Előfizető által: Egyedi szerződésmódosításra lehetőség van az Előfizető javaslatára, egyedi feltételekkel és hatálybalépési időponttal abban az esetben, ha ezt írásban közli a szolgáltatóval.

Szolgáltató által: A módosítás előtt legalább 15 munkanappal az Előfizetőt a Szolgáltató írásban köteles tájékoztatni. Amennyiben Előfizető az értesítésre a Szolgáltatási Szerződés, (vagy mellékleteinek) módosításának tervezett időpontjáig írásban nem nyilatkozik, úgy Szolgáltató azt elfogadottnak tekinti.

2. A szerződés felmondása

Előfizető részéről:

Előfizető a szolgáltatási szerződést bármikor 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A szerződés a felmondó levél Szolgáltatóhoz való beérkezéstől számított 30 napos felmondási idő elteltével szűnik meg. A felmondást postai úton, tértivevényes küldeményként kell eljuttatni a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő címre.

Szolgáltató részéről:

Szolgáltató 8 napos felmondási határidővel jogosult a szerződést felmondani a következő esetekben:

 • 3 hónapot meghaladó díjtartozás, miután az Előfizetőt a Szolgáltató a tartozásról tájékoztatja. A fizetési felszólítást postai úton,  ajánlott  küldeményként kell eljuttatni az Előfizető címére;
 • szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevétele;
 • szolgáltatás igénybevételét elősegítő fizikai eszközök nem rendeltetésszerű használata, megrongálása;

Egyéb esetben a felmondási idő 30 nap.

IX. A szerződő felek jogai, kötelezettségei

1. A szolgáltatásért való felelősség

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a távfelügyelet által nem fogadott, elmaradt, vagy hibás jelzésekért, függetlenül attól, hogy a jelzés elmaradása a riasztó központ vagy a kommunikációs csatorna (más közbenső szolgáltatók) hibás működéséből adódott.


A) A Szolgáltató által telepített helyi riasztórendszer esetén a telepítés, illetve a telepített eszközök

– garanciális időn belüli, illetve átalánydíjas hibaelhárítási szerződés megkötése esetén az átalánydíjas hibaelhárítási szerződés ideje alatti – a Szolgáltatónak felróható okból bekövetkező meghibásodásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget vállal:

B) A helyi riasztórendszer meghibásodása esetén a hiba – Szolgáltatónak történő – bejelentésének időpontjától számítva a hibaelhárítás időtartamára a Szolgáltató nem vállal kártérítési felelősséget amennyiben a Szolgáltató a hibát az általa vállalt határidőn belül elhárítja.

C) Súlyos hiba (az Előfizető helyi riasztó rendszerének működését egészben, illetve nagy részben akadályozó hiba) esetén, a Szolgáltató a szolgáltatást a hibaelhárítás végrehajtásáig szüneteltetheti.

D) A tesztjel elmaradás nem minősül riasztásnak, ezért Szolgáltató kivonulásos szolgáltatás esetében sem indítja a helyszínre a járőr szolgálatot. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató az értesítés elmulasztásáért abban az esetben, ha Előfizető helyi riasztó rendszere egyáltalán nem, illetve rendszertelenül kommunikálta a tesztjelzéseket, Szolgáltató ebben az esetben jogosult a tesztjelek figyelésének felfüggesztésére is.

E) Előfizető felelőssége a Szolgáltatási Szerződés írásban történő felmondása. A felmondás egyetlen lehetséges megoldása írásos formában, a szolgáltató címére elküldött felmondás.

F) Szolgáltató felelőssége a szerződés megszűnéséig a szolgáltatás igénybevételének biztosítása.

G) Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés írásos felmondásáig biztosítja a műszaki és emberi kapacitásokat az Előfizető részére függetlenül attól, hogy az Előfizető helyi rendszeréből egyáltalán nem, vagy csak rendszertelenül érkeznek be jelzések, így a szolgáltatási díjra a teljes felmondási időre, vagy a riasztórendszer leprogramozásának időpontjáig jogosult amennyiben az a felmondási időn túl történik.

H) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás teljesítését megakadályozó, tipikusan vis maior helyzetben keletkezett károkért.

I) A Szolgáltató nem vállal felelősséget készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv, takaréklevél, értékpapír, pénzhelyettesítő eszköz, értékcikk, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakő, képzőművészeti alkotás, antik tárgy, és idegen tulajdonú vagyontárgy esetében.

J) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az eltulajdonított tárgyak eszmei értékéért.

K) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt haszon és az egyéb üzleti károk (termelés/szolgáltatás kieséséből származó gazdasági hátrányokért pl.: kötbér, bírság és egyéb büntetés, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, állásidőre kifizetett bér, vagy egyéb veszteség).

2. A szolgáltatásért való kártérítési felelősség

A Szolgáltató csak – a bizonyíthatóan a szolgáltatásával összefüggő, neki felróható - az Előfizetőt ért dologi, személyi (testi) sérüléses és haláleseti károkért tartozik felelősséggel és kártérítéssel, amennyiben az Előfizető baleset, lakás, vagy vagyonbiztosítással rendelkezik és az objektum védelme megfelel a MABISZvonatkozó ajánlásainak. A biztosító által igazoltan meg nem térített károkat a Szolgáltató 1.000.000,-Ft értékhatárig téríti meg. A Szolgáltató kártérítés szempontjából csak a 30 napon belül bejelentett eseményeket tudja figyelembe venni. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az intézkedés elmulasztásáért abban az esetben, ha a jelzés a helyi riasztórendszertől egyáltalán nem, vagy értelmezhetetlenül érkezik be a fogadóközpontba.

3. Adatvédelem

A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyilvántartott dokumentumokba az illetékes hatóságok, hivatalos ellenőrzés folyamán betekinthessenek.

4. Betekintési jog

Előfizetői reklamáció esetén a Szolgáltató a bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségét kizárólag a saját személyes adatok vonatkozásában, az Előfizető vagy írásban meghatalmazott képviselője számára biztosítja.

5. Használat átengedése

Amennyiben az Előfizető bármilyen módon átengedi a személy és vagyonvédelmi rendszer használatát, a szerződésben foglaltak megtartásáért az Előfizető tartozik felelősséggel.

6. Adatváltozás bejelentési kötelezettség

A Szolgáltatási Szerződés Előfizetői adataiban történt, hozzá írásban benyújtott változások regisztrálásához a Szolgáltatónak 4 munkanap áll rendelkezésére. Az Előfizető vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti, ha az adott objektumon olyan építészeti, berendezési, telekommunikációs változásokat (például kapcsolási szám csere, vagy vonalminőség váltás) kívánnak alkalmazni, amely befolyásolhatja a vagyonvédelmi rendszer működését. A Szolgáltató csak írásban benyújtott változtatásokat regisztrál nyilvántartásában. A bejelentés elmaradásából bekövetkező bárminemű eseménnyel kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár, illetve indokolt esetben kártérítési igénnyel (pl. késedelmi kamat) lép fel.

7. Alvállalkozók

A Szolgáltató jogosult bármely szerződési kötelezettsége teljesítéséhez jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő alvállalkozót igénybe venni, ezáltal közvetített szolgáltatást nyújtani.

Szolgáltató az általa igénybe vett alvállalkozótól beszerzi a tudomásukra jutott adatokra vonatkozó titoktartási nyilatkozatot.

8. Eltérés az Általános Szerződési Feltételektől

A Szolgáltató az Előfizetővel az ÁSZF-től eltérő feltételekben is megállapodhat az Előfizetői szolgáltatási szerződésben.

9. Üzemszünet

Az üzemszünet idejére a szolgáltatás szünetel, erre az időre a Szolgáltatónak semmilyen kötelezettsége nem áll fenn.

Az üzemszünet ideje alatt bekövetkezett káreseményekre a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az Előfizetőt előzetesen értesítette. Amennyiben az üzemszünet időtartama meghaladja a 2 napot, a Szolgáltató a szolgáltatás következő havi díját időarányosan csökkenti a kiesett napok alapul vételével.

10. Előfizetői kapcsolat, tájékoztatás

A Szolgáltató megfelelően tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így az igénybe vehető szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakról, a szolgáltatás műszaki színvonalával és feltételeivel kapcsolatos változásokról. A szolgáltatással kapcsolatos Előfizetői igények kielégítése, illetve az Előfizetők megfelelő tájékoztatása érdekében a Szolgáltató elérhetőségei:
E-mail: h-future@fibermail.hu

Téves riasztás lemondása: +36 30 969 3436; +36 84 318 458; +36 84 506 701